Cezhraničné (dočasné) poskytovanie služieb na území SR

Cezhraničné (dočasné) poskytovanie služieb na území SR

Cezhraničným poskytovaním služieb na území SR je dočasné a príležitostné poskytovanie služieb na základe oprávnenia udeleného v štáte, v ktorom je poskytovateľ služieb usadený. Táto možnosť sa vzťahuje len na poskytovateľov služieb usadených v členských štátoch EÚ/EHP a platí pre dočasné poskytovanie služieb zahrnutých v smernici o službách na vnútornom trhu.

Príklady cezhraničného poskytovania služieb:

  • turistický sprievodca usadený v Španielsku v rámci turistického zájazdu sprevádza turistov v SR,
  • český podnikateľ, ktorý ma vydané oprávnenie na podnikanie v oblasti stavebníctva získa jednorazovú zákazku na výstavbu obytného domu na území SR,
  • slovenská firma získa zákazku na výstavbu fotovoltaickej elektrárne v Dánsku,
  • poľská cateringová spoločnosť usporiada podujatie pre firemné dni slovenskej spoločnosti v Bratislave.

Aj napriek výraznej liberalizácii, ktorú priniesla smernica o službách na vnútornom trhu, platia pre cezhraničných poskytovateľ služieb určité obmedzenia vyplývajúce z národnej legislatívy (zákon o službách na vnútornom trhu a zákon o uznávaní odborných kvalifikácií), ktoré je potrebné dodržiavať.

V praxi ide hlavne o oznamovaciu povinnosť cezhraničného poskytovateľa služieb, ktorý musí takéto poskytovanie služieb v SR ohlásiť príslušnému orgánu a predložiť zákonom stanovené doklady.

Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje iba na poskytovanie služieb, ktoré patria medzi regulované (remeselné alebo viazané) živnosti.

 

Pozn.:

1. Cezhraničný poskytovateľ má aj ďalšiu povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona  č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a to pred prvým poskytnutím služby podať žiadosť o registráciu na Daňovom úrade Bratislava I za účelom získania osvedčenia o registrácií pre DPH a identifikačného čísla na účely DPH.

2. Pri predaji tovaru a poskytovaní služieb uvedených v prílohe 1 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územých finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o používaní registračnej pokladnice") je cezhrančný poskytovateľ služieb povinný evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou. Na jej uvedenie do prevádzky sa vyžaduje pridelenie daňového kódu príslušným správcom dane (§ 7 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice). Cezhraničný poskytovateľ služieb nemusí evidovať tržbu pri poskytovaní služieb uvedených v § 3 zákona o používaní registračnej pokladnice.

 

Základné informácie k Oznámeniu o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR.  
Temporary fix for WCM strange behavior