Ministerstvo vnútra sprístupnilo prvé služby elektronického archívnictva

Archiv

10. 6. 2016 - Prostredníctvom služieb elektronického archívu sa zjednoduší prístup k archívnym dokumentom pre laickú a najmä odbornú verejnosť.

Základom pre používanie e-archívu je bezplatné  vytvorenie osobného prostredia, žiadosť o vytvorenie ktorého  si v súčasnosti môže podať každý držiteľ aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s čipom. O vytvorenie osobného prostredia právnickej osoby môže požiadať štatutárny zástupca alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená konať za právnickú osobu, a to  prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

Osobné prostredie umožní každému plnohodnotne používať elektronické služby archívu; používateľ získa prístup k rozšírenému vyhľadávaniu v archívnych dokumentoch, môže si ukladať parametre a výsledky vyhľadávania, komentovať dokumenty, dohodnúť si termín osobnej návštevy. Takisto bude môcť požiadať, aby mu archív predložil dokumenty na štúdium osobne v archíve či  vyhotovil ich kópie. Všetky tieto služby, podmienkou používania ktorých je vytvorenie osobného prostredia v archíve,  MV SR sprístupní v blízkej dobe. V súčasnosti sú  okrem služby na vytvorenie osobného prostredia k dispozícii služby týkajúce sa podávania návrhov na vyraďovanie registratúrnych záznamov a mimo vyraďovacích konaní tak, ako ich upravuje zákon č. 365/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach .

 

Podrobnejšie informácie o elektronickom archíve.


Publikované: 10. 6. 2016       Aktualizované: 10. 6. 2016

Temporary fix for WCM strange behavior