Často kladené otázky

Prihlásenie na obec - čo to znamená?

Prihlásenie trvalého pobytu občana iba na obec je  dočasným riešením pre občana, ktorý sa dostal do takejto situácie. Preto bol inštitút prihlásenia sa na obec v júli 2006 zavedený.  Po dlhých rokoch sa tým vyriešil problém skutočných bezdomovcov, ktorí neobývajú žiadnu budovu a častokrát nemali a navyše si nemohli vybaviť doklady potrebné pre normálny život a nemohli získať zamestnanie - z dôvodu neexistencie trvalého pobytu sa dostávali do takpovediac začarovaného kruhu.  Už po pár mesiacoch existencie inštitútu prihlásenia na obec však ministerstvo vnútra zaznamenalo jeho zneužívanie napríklad  pred komunálnymi voľbami, kedy si niektorí kandidáti umelo navyšovali počet voličov - prihlásených len na obec. Preto sa pristúpilo k novele zákona o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR, ktorá je účinná od  júna 2008.

Na obec sa môžu prihlásiť už len tí občania, ktorým bol trvalý pobyt   zrušený

  • kvôli zániku budovy, kde bývali,
  • na základe návrhu vlastníka, občana oprávneného užívať budovu,
  • alebo kvôli  prihláseniu vykonanom na základe falošného či neplatného dokladu, a zároveň sa nemôžu prihlásiť na trvalý pobyt /nemajú napr. potrebné doklady, trvalé bydlisko a pod/.

Ľudia sa totiž  často prihlasovali na obec účelovo z rozličných dôvodov, ktoré nemala ohlasovňa možnosť overiť. Obec overí vlastníctvo nehnuteľnosti z údajov, ktoré obci poskytuje príslušná správa katastra.
K situáciám aby bol občan s doteraz evidovaným trvalým pobytom na konkrétne miesto prihlásený na trvalý pobyt iba na obec  už  pri dodržiavaní ustanovení zákona nemôže dôjsť.
Ak by niekto chcel byť úmyselne prihlásený na trvalý pobyt ako bezdomovec, hoci má evidovaný trvalý pobyt na konkrétne miesto – adresu, ohlasovňa pobytu takýto záznam neurobí, pretože občan nespĺňa podmienky pre takéto evidovanie.

Kontrola nastupuje vždy, ak sa občan prihlasuje na nový trvalý pobyt (je jedno, či na konkrétne miesto, alebo iba na obec), pretože zároveň sa odhlasuje z doterajšieho trvalého pobytu. 

 

«    1    »
Temporary fix for WCM strange behavior