Informačné systémy s dostupnými elektronickými službami

INFORMAČNÝ SYSTÉM HLÁSENIA POBYTU A EVIDENCIE OBČANOV

V rámci informačného systému Centrálnej ohlasovne - hlásenia pobytu občanov SR sú riešené tieto životné udalosti:

 • Trvalý pobyt - sťahovanie 
 • Prechodný pobyt

Tieto služby sú riešené  v zmysle zákona  č.  253/1998  Z. z.  o hlásení  pobytu  občanov  SR  a registri obyvateľov SR 

Zoznam elektronických služieb agendy:

 1. Podanie prihlásenia na trvalý pobyt 
 2. Podanie prihlásenia inej osoby na trvalý pobyt
 3. Podanie odhlásenia z trvalého pobytu z dôvodu presťahovania do zahraničia
 4. Podanie návrhu k zrušeniu trvalého pobytu
 5. Podanie prihlásenia na prechodný pobyt
 6. Podanie prihlásenia inej osoby na prechodný pobyt
 7. Podanie odhlásenia z prechodného pobytu
 8. Podanie odhlásenia za inú osobu z prechodného pobytu
 9. Podanie návrhu k zrušeniu prechodného pobytu
 10. Podanie ohlásenia o prechodnom pobyte v zahraničí
 11. Podanie odhlásenia z prechodného pobytu v zahraničí
 12. Získanie potvrdenia o trvalom pobyte
 13. Získanie potvrdenia o ohlásení "trvalého" pobytu v zahraničí
 14. Získanie potvrdenia o prechodnom pobyte
 15. Získanie potvrdenia o ohlásení prechodného pobytu v zahraničí
 16. Vydanie oznámenia o zrušení trvalého pobytu a prihlásení na obec
 17. Žiadosť o vytvorenie splnomocnenia k úkonu hlásenia pobytu
 18. Prezeranie a zneplatňovanie existujúcich splnomocnení

Vecne príslušným úradom je ohlasovňa pobytu v jednotlivých obciach.


CENTRÁLNY INFORMAČNÝ SYSTÉM MATRIČNEJ AGENDY

V rámci centrálneho informačného sytému matričnej agendy sú riešené tieto životné udalosti:

 • Žiadosti o zmeny mena, priezviska, iné zmeny a opravy
 • Písomné súhlasy k matričnej udalosti
 • Žiadosti o úradné výpisy

Tieto služby sú riešené v zmysle zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a zákona č. 300/1993 Z. z. o zmene mena a priezviska v znení neskorších predpisov.

Zoznam elektronických služieb informačného systému:

 1. Podanie žiadosti o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov matričných udalostí
 2. Podanie oznámenia o späťvzatí/upustení používania priezviska po rozvode
 3. Podanie žiadosti o určenie mena, určenie rodného priezviska
 4. Podanie žiadosti o zmenu mena, priezviska - okresný úrad
 5. Podanie žiadosti o zmenu mena, zmenu rodného priezviska
 6. Podanie žiadosti o zmenu mena, zmenu rodného priezviska - rodičia za dieťa
 7. Podanie žiadosti o zmenu priezviska jedného z manželov - okresný úrad
 8. Podanie žiadosti o zmenu priezviska manželov - okresný úrad
 9. Podanie žiadosti o zmenu priezviska po rozvode - okresný úrad
 10. Podanie žiadosti o zmenu priezviska pre maloleté dieťa, ktorého otec nie je známy
 11. Podanie písomného súhlasu druhého z manželov so zmenou priezviska - okresný úrad
 12. Podanie písomného súhlasu maloletej osoby so zmenou mena, priezviska okresný úrad
 13. Podanie písomného súhlasu maloletej osoby so zmenou mena, rodného priezviska
 14. Podanie žiadosti o vydanie úmrtného listu s pôvodným menom
 15. Vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu
 16. Vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe

Vecne príslušným úradom je matričný úrad / matrika v jednotlivých obciach.


INFORMAĆNÝ SYSTÉM EVIDENCIE VOZIDIEL

V rámci informačného systému Evidencie vozidiel sú riešené tieto životné udalosti:

 • Poskytnutie a overovanie údajov o vozidle prostredníctvom elektronického osvedčenia o evidencii vozidla
 • Výmena tabuliek s evidenčným číslom vozidla
 • Nahlasovanie straty a odcudzenia elektronického osvedčenia o evidencii vozidla
 • Výmena osvedčenia o evidencii vozidla
 • Poskytnutie informácií o vozidle
 • Vykonanie zmeny v evidencii vozidiel
 • Dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte
 • Splnomocnenia na evidečné úkony

Tieto služby sú riešené v zmysle zákona č.  8/2009 Z.z. o cestnej premávke, ktorý umožňuje vykonávať aj elektronické podania na úseku evidencie vozidiel pre verejnosť. 

Zoznam elektronických služieb agendy:

 1. Poskytnutie informácie o povinnom zmluvnom poistení vozidla
 2. Poskytnutie informácie o technickej a emisnej kontrole vozidla
 3. Poskytnutie informácie o histórii vozidla
 4. Poskytnutie informácie o  technických údajoch vozidla
 5. Poskytnutie údajov z elektronického osvedčenia o evidencii vozidla
 6. Nahlásenie straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii vozidla
 7. Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom za duplikát (z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia)
 8. Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom vozidla (za klasickú, voliteľnú alebo plastovú)
 9. Žiadosť o obnovenie osvedčenia o evidencii vozidla po strate alebo odcudzení
 10. Nahlásenie nálezu osvedčenia o evidencii vozidla
 11. Overenie stratených a odcudzených osvedčení o evidencii vozidla
 12. Žiadosť o výmenu osvedčenia, osvedčení o evidencii vozidla
 13. Podané žiadosti s vozidlom
 14. Exekútorské blokácie vozidla
 15. Súdne, daňové a colné blokácie
 16. Tabuľky a doklady od vozidla
 17. Držiteľ vozidla
 18. Kontrola originality vozidla
 19. Pôvod vozidla
 20. Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu
 21. Žiadosť o nahlásenie straty alebo odcudzenia tabuliek s evidenčným číslom vozidla
 22. Žiadosť o prvé prihlásenie vozidla do evidencie
 23. Žiadosť o vyradenie vozidla z evidencie
 24. Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla
 25. Žiadosť o zmenu údajov po prisťahovaní držiteľa z iného okresu
 26. Žiadosť o zrušenie prevodu držby vozidla na inú osobu
 27. Žiadosť o vykonanie zmeny v dokladoch vozidla
 28. Žiadosť o objednanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicyklov
 29. Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu autobazárom
 30. Žiadosť o zmenu vlastníctva vozidla po ukončení leasingu vozidla
 31. Žiadosť o odhlásenie vozidla do cudziny
 32. Žiadosť o priamy prevod držby alebo vlastníctva vozidla
 33. Podanie potvrdenia o zaplatení DPH v tuzemsku pri dovoze vozidla
 34. Žiadosť o dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte
 35. Žiadosť o zaradenie do radu čakateľov na dopravnom inšpektoráte
 36. Informovanie sa o aktuálnom stave poradia na dopravnom inšpektoráte
 37. Žiadosť o zapísanie splnomocnenia k evidenčnému úkonu s vozidlom
 38. Žiadosť o zrušenie splnomocnenia k evidenčnému úkonu s vozidlom

INFORMAĆNÝ SYSTÉM DOKLADOV - OBČIANSKE PREUKAZY

Tieto služby sú riešené v zmysle zákona č.  224/2006 Z .z. o občianskych preukazoch, novela ktorého od 1. júla 2015 umožňuje vykonávať elektronické podania pre verejnosť.

Zoznam elektronických služieb agendy:

 1. Modifikácia kontaktných údajov
 2. Nahlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s čipom
 3. Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu s čipom
 4. Zrušenie prihlasovania s občianskym preukazom s čipom
 5. Zoznam certifikátov vydaných na občianskom preukaze s čipom alebo na doklade o povolení na pobyt cudzinca s čipom

INFORMAČNÝ SYSTÉM REGISTER ADRIES

V rámci informačného systému registra adries sú riešené tieto životné udalosti:

 • Poskytovanie referenčných údajov z Registra adries
 • Pripomienkovanie kvality Registra adries

Tieto služby sú riešené v zmysle zákona č.  125/2015 Z .z. o registri adries,  účinného od 1. júla 2015, ktorý okrem iného  umožňuje poskytovanie dát z registra  pre verejnosť.

Zoznam elektronických služieb agendy:

 1. Poskytnutie referenčných údajov podľa identifikátora adresy - výpis jednej adresy z Registra adries
 2. Poskytnutie referenčných údajov na základe atribútov adresy
 3. Poskytnutie referenčných údajov na základe atribútov adresy - výpis jednej adresy s adresným bodom z Registra adries
 4. Poskytnutie referenčných údajov podľa zoznamu identifikátorov adresy - výpis zoznamu adries z Registra adries
 5. Poskytnutie referenčných údajov podľa zoznamu identifikátorov adresy - výpis zoznamu adries  s adresným bodom z Registra adries
 6. Poskytnutie datasetov adresných bodov obce alebo časti obce

INFORMAČNÝ SYSTÉM REGISTER FYZICKÝCH OSOB

Služby registra fyzických osôb  sú riešené v zmysle zákona č.  253/1998 Z .z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR, ktorý okrem iného  umožňuje poskytovanie údajov z registra  pre verejnosť.

Zoznam elektronických služieb agendy:

 1. Poskytovanie údajov z registra fyzických osôb o hlásení pobytu
 2. Poskytovanie údajov z registra fyzických osôb o evidencii cudzincov
 3. Poskytovanie údajov z registra fyzických osôb o štátnom občianstve
 4. Poskytovanie údajov z registra fyzických osôb o dokladoch
 5. Poskytovanie údajov z registra fyzických osôb o cudzincoch bez pobytu na území SR
 6. Poskytovanie údajov z registra fyzických osôb o súdnych záznamoch
Temporary fix for WCM strange behavior